Smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Smluvní podmínky zprostředkovatele Sdružení home43 (dále jen „zprostředkovatel“) pro zprostředkování výměny nemovitostí upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zprostředkovatelem a objednateli (jednotlivými fyzickými osobami) jako uživateli zprostředkovatelských služeb zprostředkovatele v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky zákonem č. 40/1964 Sb.(Občanským zákoníkem), zákonem č.513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem), zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákonem o ochraně osobních údajů) a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Podmínky výměny nemovitostí jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Smluvní vztah mezi objednatelem a zprostředkovatelem vznikne na základě vyplnění registračního formuláře, jeho odesláním a doručením zprostředkovateli a uhrazením ročního registračního poplatku. Zprostředkovatel může umožnit  registraci v databázi zdarma. V tomto případě vznikne smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a objednatelem v momentě obdržení registračního formuláře zprostředkovatelem a oznámením zprostředkovatele objednateli o přijetí formuláře a prominutí platby.

2. Principy spolupráce
Portál a databáze Home Exchange Czech slouží k vyhledávání a nabídkám nemovitostí za účelem výměny či pronájmu nemovitosti v určitém časovém úseku v rámci České republiky i v zahraničí.

Předpokladem k účasti na těchto výměnách a využívání dalších služeb Home Exchange Czech  je registrace objednatele, který se registrací stává členem Home Exchange Czech. Zprostředkovatel  má právo registraci objednatele zrušit, pokud nebude uhrazen roční registrační poplatek do 15 dnů po obdržení vyplněného registračního formuláře. Toto neplatí v případě, že zprostředkovatel poskytuje registraci v databázi Home Exchange Czech zdarma.

Zprostředkovatel neověřuje existenci nebo obsah jakékoli uvedené nemovitosti a neručí za jakoukoli výměnu či pronájem. Zprostředkovatel poskytuje pouze platformu pro vyhledávání a nabízení nemovitostí k výměně či pronájmu. Výměna či pronájem je vždy záležitostí výměnných partnerů registrovaných na stránkách Home Exchange Czech a zprostředkovatel není proto smluvní stranou ve Smlouvě o výměně (pronájmu) mezi výměnnými partnery. Zprostředkovatel není zodpovědný za přesnost, správnost a úplnost nabídky nemovitosti.

Členové a návštěvníci Home Exchange Czech přebírají plnou zodpovědnost za jakékoli dohody a ujednání dosažená užitím webových stránek Home Exchange Czech.

Obsah webových stránek Home Exchange Czech včetně informací o jednotlivých nabídkách je výlučně k dispozici členům a návštěvníkům Home Exchange Czech pouze za účelem přímé výměny či pronájmu nemovitosti. Členové nesmí používat obsah těchto stránek pro jiný účel než je přímá výměna či pronájem jejich registrované nemovitosti včetně komerčních účelů. Sběr informací z webových stránek Home Exchange Czech a sběr a ukládání osobních dat je zakázáno. Jakékoli porušení tohoto ujednání bude klasifikováno jako porušení těchto Smluvních podmínek a bude penalizováno částkou 10.000,- Kč a okamžitým zrušením registrace tohoto člena.

Emailová korespondence slouží pouze k uskutečnění výměny či pronájmu nemovitostí registrovaných členů Home Exchange Czech. První kontakt mezi členy Home Exchange Czech musí být uskutečněn pouze přes kontaktní formulář na osobní stránce člena.

3. Podmínky členství
Členem Home Exchange Czech se může stát osoba starší 18 let.

Objednatel se stane členem Home Exchange Czech tak, že  vyplní na webových stránkách Home Exchange Czech registrační formulář a odešle jej zprostředkovateli. Zprostředkovatel po obdržení registračního formuláře a ročního členského poplatku nabídku uveřejní a objednatel se stane členem Home Exchange Czech.

Členství v Home Exchange Czech platí 1 kalendářní rok. 30 dní před vypršením členství je člen Home Exchange Czech upozorněn mailem na tuto skutečnost. Pokud si členství neobnoví nebo na tento mail nereaguje, zůstává jeho nabídka v Základním členství.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo editovat záznam jakékoli zaslané nabídky dle vlastního uvážení. Jakmile byla nabídka nemovitosti zaslaná, editovaná zprostředkovatelem a uveřejněná v databázi Home Exchange Czech, stává se majetkem zprostředkovatele a nesmí být kopírovaná z webových stránek Home Exchange Czech bez písemného povolení zprostředkovatele. Nabídky nesmí obsahovat vulgární výrazy, výrazy spojené s projevy násilí, nenávisti, rasismu či sexuální tématiky. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vkládat do záznamu o nemovitosti kontaktní údaje (e-mail, www atd). Takové nabídky nebudou přijaty ke zveřejnění, popř. budou okamžitě odstraněny z databáze. Pokud je členství jakéhokoli člena Home Exchange Czech zrušeno z výše uvedených důvodů, nenáleží tomuto členu žádná finanční náhrada, a to ani částečná náhrada.

Zprostředkovatel neodpovídá za žádnou škodu na zdraví a majetku, která by členovi Home Exchange Czech  při pobytu ve vybrané nemovitosti vznikla. Objednatel odesláním registračního formuláře  zprostředkovateli potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro výměnu vybrané nemovitosti, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

4. Právo k ukončení smluvního vztahu ze strany zprostředkovatele
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit členství jakéhokoli člena Home Exchange Czech z jakéhokoli důvodu, včetně zneužití obsahu webových stránek Home Exchange Czech, podezření z narušení bezpečnosti webových stránek, podezření z jakékoli akce, která by vedla k ohrožení jiného člena Home Exchange Czech či jeho nemovitosti atd. Pokud je zjištěno, že informace o nabídce dodaná členem Home Exchange Czech je hrubě zkreslená nebo pokud je nabídka člena Home Exchange Czech v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, dodavatel si vyhrazuje právo odstranit okamžitě nabídku tohoto člena a znemožnit mu přístup na webové stránky Home Exchange Czech bez náhrady.

Je-li zrušení členství důvodné, nemá člen  nárok na vrácení ročního členského poplatku ani jeho poměrné části.

5. Právo k ukončení smluvního vztahu ze strany člena Home Exchange Czech 
Členové Home Exchange Czech mají právo ukončit své členství v Home Exchange Czech kdykoli z jakéhokoli důvodu písemným oznámením na adresu zprostředkovatele či na jeho mailovou adresu. Člen není oprávněn k finanční náhradě, a to ani částečné.

6. Záruka
Používání webových stránek Home Exchange Czech a získávání jakýchkoli informací z těchto stránek je zcela na vlastní nebezpečí uživatele. Zprostředkovatel neposkytuje jakoukoli záruku týkající se nabídek nemovitostí či informací na webových stránkách Home Exchange Czech. Zprostředkovatel neručí za jakékoli přímé či nepřímé škody či zranění vyskytnuvší se v souvislosti s používáním nemovitosti uvedené v databázi Home Exchange Czech.

V případě, že zprostředkovatel obdrží dvě závažné stížnosti na konkrétní nemovitost či na některé členy Home Exchange Czech, vyřadí je okamžitě bez náhrady z databáze.

7. Vybavení objektů 
Registrovaný člen Home Exchange Czech zaručuje, že popis vybavení nemovitosti včetně dalších důležitých údajů pro výměnu či pronájem nemovitosti odpovídá skutečnému vybavení této nemovitosti popsanému v nabídce v Home Exchange Czech. Zprostředkovatel nepřebírá za tyto informace záruku.

8. Ochrana osobních údajů 

Viz Ochrana osobních údajů

9. Spamy

Zprostředkovatel se neúčastní ani nesouhlasí s rozesíláním spamů. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vyřadit bez náhrady jakéhokoli objednatele z databáze, který zmíní Home Exchange Czech, jejich URL nebo mailové adresy ve spamové e-mailové zprávě.

10. Storno výměny

Člen Home Exchange Czech nesmí zrušit bezdůvodně Smlouvu o výměně (pronájmu) se svým výměnným partnerem z jiných důvodu, než jsou vážná onemocnění, smrt či jiné závažné nepředvídatelné důvody. Pokud chce člen Smlouvu zrušit z jiných, než výše uvedených důvodů, musí o této skutečnosti informovat zprostředkovatele i svého výměnného partnera, a to nejpozději do 1 měsíce před uskutečněním výměny i s udáním důvodu. V případě zrušení Smlouvy bez důvodu je člen zodpovědný za všechny náklady svého výměnného partnera spojené s výměnou či pronájmem a je okamžitě vyřazen z databáze.

11. Výměna motorových vozidel

Součástí zprostředkování výměny (pronájmu) nemovitostí může být i výměna (pronájem) motorových vozidel.

Člen Home Exchange Czech musí zajistit, aby nabízené vozidlo na výměnu bylo v bezvadném technickém stavu a tedy schopno bezpečného provozu a má uzavřené povinné ručení.

Uživatel motorového vozidla musí být držitelem platného řidičského oprávnění, na základě kterého je oprávněn řídit předmětné vozidlo na území České republiky.

12. Pojištění 

Člen Home Exchange Czech tímto potvrzuje, že jeho nemovitost je pojištěna proti požáru, živlům, vloupání či krádeži, úmyslnému poškození či zničení věci třetí osobou atd. Tato pojištění bývají součástí základních pojištění staveb a domácnosti.

13. Závěrečná ustanovení 

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1. 2009.

Tyto smluvní podmínky jsou závazné pro všechny návštěvníky webových stránek Home Exchange Czech a všechny registrované členy Home Exchange Czech.

Objednatel odesláním registračního formuláře zprostředkovateli stvrzuje, že těmto Smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Smluvní podmínky. Změny Smluvních podmínek jsou uveřejněny s okamžitou platností na webových stránkách Home Exchange Czech.

 

Menu

Databáze výměn

Napsali o nás

NovinkyPřihlášení

|
Přihlašovací jméno Heslo
| Zapomněli jste heslo? |